صادرات


محصولات تولید کنندگان فولاد پیشرو و شناخته شده جهان با توجه به نیاز و درخواست مشتریان وارد و توزیع می گردد.

اشتغال در اُمور چلیک

برای جای گرفتن در بطن ساختار خود تجدید کننده ما از صفحه مشاغل ما بازدید بعمل آورید

منابع انسانی »