منابع انسانی

ما بعنوان شرکت اُمور چلیک با ساختار منابع انسانی قوی خود یک شرکت منحصر بفرد و متفاوتی هستیم. به عقیده ما، رضایت پرسنل در ارتباط مستقیم با رضایتمندی مشتری و اصل مشتری مداری می باشد. بهمین خاطر، همزمان با تمرکز بر روی مشتریان، بر روی پرسنل خود نیز تمرکز نموده و در واقع سرمایه گذاری انسانی انجام می دهیم.

با رشد و توسعه ای که به کمک نوآوری های ما به حقیقت پیوسته است همواره پشتیبان و طرفدار پرسنل حرفه ای خود می باشیم. با طراحی و آماده سازی زیر ساخت ها، منابع، سیستم و پروسه ها در راستای توسعه عملکرد و شکوفایی استعدادهای نهفته آنها قدم مثبتی بر می داریم.

ما امروزه برای صنعت فولاد و بالاخص شرک خودمان نیروی متخصص کارآمد و با کیفیتی را تربیت می نماییم. در راستای استراتژی ها و اهداف شرکت، برای پرسنل خود بطور مداوم و در مقیاسهای بزرگی فرصت های کسب تجربه و توسعه را فراهم می نماییم. در حقیقت، ما بعنوان یک شرکت آموزنده و آموزش دهنده برای آینده سرمایه گذاری می کنیم. ما همواره به توسعه عام المنفعه توجه خاصی کرده و در این بین به توسعه و پیشرفت تک تک افراد و گروههای اکوسیستم نیز کمک می نماییم. بدین ترتیب، با کمک به چشم انداز شرکتمان به توسعه پایدار آن می اندیشیم.فرم درخواست